Innowacje w Rosji

Współpraca naukowo-biznesowa

Cele i podstawowe kierunki modernizacji i innowacyjnego rozwoju gospodarki krajowej zostały określone w Strategii Innowacyjnego Rozwoju Federacji Rosyjskiej na okres do 2020 roku (z dnia 8 grudnia 2011 r. nr 2227-r).

Zadaniem strategii jest odpowiedź na stojące przed Rosją wyzwania i zagrożenia w sferze innowacyjnego rozwoju oraz określenie celów, priorytetów i instrumentów polityki państwowej w zakresie innowacji. Ponadto strategia wyznacza długofalowe kierunki rozwoju podmiotom działalności innowacyjnej, a także kierunki finansowania sektora nauk fundamentalnych i użytkowych oraz wsparcia komercjalizacji prac rozwojowych. Oprócz tego strategia bazuje na wynikach wszechstronnej oceny potencjału innowacyjnego i długofalowej prognozy naukowo-technologicznej. Postanowienia Strategii powinny być uwzględniane przy opracowywaniu koncepcji i programów rozwoju społeczno-gospodarczego Rosji.

Rosja stawia sobie ambitne, lecz osiągalne cele długofalowego rozwoju polegające na zapewnieniu wysokiego poziomu dobrobytu ludności i wzmocnieniu roli geopolitycznej kraju w charakterze jednego z liderów decydujących o światowym politycznym porządku obrad. Jedynym możliwym sposobem osiągnięcia tych celów jest przejście gospodarki na innowacyjny, zorientowany społecznie model rozwoju.

W ostatnich latach znacznie wzrósł poziom finansowania nauk podstawowych i stosowanych ze środków państwa, między innymi poprzez mechanizm federalnych programów docelowych i państwowe fundusze finansowania nauki.
Realizowane są działania w zakresie pozyskiwania do działalności naukowej na rosyjskich uczelniach światowej sławy naukowców, a także w zakresie wspierania kooperacji uczelni z przedsiębiorstwami i dalszego rozwoju innowacyjnej struktury uczelnianej. Rozpoczęto prace w zakresie tworzenia narodowych ośrodków badawczych (pierwszym takim ośrodkiem jest utworzony na bazie federalnej instytucji państwowej „Rosyjski Ośrodek Naukowy „Instytut Kurczatowski”). W ramach innowacyjnego centrum „Skołkowo” tworzony jest uniwersytet techniczny z planami osiągnięcia przez niego w przyszłości poziomu wiodących uniwersytetów światowych. Powstaje system współfinansowania przez państwo innowacyjnych projektów firm prywatnych poprzez firmę zarządzającą centrum innowacji „Skołkowo”, federalną państwową instytucję autonomiczną „Rosyjski Fundusz Rozwoju Technologicznego” i inne instytucje rozwoju.

Rozwija się infrastruktura wsparcia działalności innowacyjnej obejmująca techniczno-wdrożeniowe specjalne strefy gospodarcze przewidujące znaczne ulgi dla innowacyjnych firm, naukogrady, technoparki, inkubatory biznesu, ośrodki transferu technologii i federalne ośrodki zbiorowego korzystania z wyposażenia naukowego. Rozpoczęto wspieranie powstawania i rozwoju innowacyjnych klastrów na zasadach konkursu.

Władze kraju poświęcają sporo uwagi kwestiom modernizacji i innowacji. Przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej utworzono Radę ds. Modernizacji Gospodarki i Innowacyjnego Rozwoju Rosji. Określone zostały priorytety naukowo-technologiczne państwa, w ramach których zainicjowano finansowanie konkretnych projektów. W dokumentach Rządu Federacji Rosyjskiej opisano przejście na innowacyjny, zorientowany na społeczeństwo rozwój, rozpoczęcie kształtowania gospodarki bazującej na modernizacji tradycyjnych sektorów (hutnictwa, chemii, rolnictwa, budownictwa), nowej rozwiniętej infrastruktury transportowej i konkurencyjnych gałęzi „nowej gospodarki” - usług naukowych, inżynieryjnych, edukacyjnych i medycznych.

Szczegółowe informacje: Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej www.economy.gov.ru
Rada ds. Modernizacji Gospodarki i Innowacyjnego Rozwoju Rosji przy Prezydencie FR www.i-russia.ru
Serwer organów władzy państwowej Federacji Rosyjskiej www.gov.ru

Rozporządzenie Rządu FR z dnia 31 maja 2010 r. nr 379 „W sprawie zatwierdzenia Zasad organizacji działalności w zakresie wspierania i zachowania znajdujących się za granicą miejsc pochówku posiadających dla Federacji Rosyjskiej wartość historyczno-memorialną”

Zasady organizacji działalności w zakresie wspierania i zachowania znajdujących się za granicą miejsc pochówku posiadających dla Federacji Rosyjskiej wartość historyczno-memorialną.